Senior House

Vážení príbuzní.
 

Odo dňa 4.6.2020 sú opäť v našom zariadení umožnené návštevy príbuzných, priateľov a známych našich klientov. Budú však realizované za týchto rámcových podmienok:

Prosíme Vás, aby ste si termín Vašej návštevy dohodli telefonicky. Kontaktovať môžete:
 

 • p. riaditeľku (0917 969 354)
 • vrchnú sestru (0910 969 354)
 • personál na pevnej linke (036/6336169).

 
Prosíme Vás, aby ste si objednávali termíny návštev vždy v pracovnej dobe, teda do 16.30, aby sme vedeli zabezpečiť jednotnosť objednávaných termínov a nestalo sa, že sľúbime jeden termín duplicitne dvom návštevám.

S personálom si dohodnete termín návštevy, ktorý Vás poprosíme záväzne dodržať.

Návštevy prijímame každý deň od 12.00, vždy každú celú hodinu až do 17.00 s tým, že posledná návšteva skončí do 18.00 hod.

Návšteva je umožnená vždy dvom klientom súčasne.

Teda v tomto harmonograme: dvaja klienti o 12.00, dvaja o 13.00, dvaja o 14.00, dvaja o 15.00, dvaja o 16.00 a dvaja o 17.00 hod.

Návštevy sú umožnené na vyčlenených miestach, vždy pre dvoch klientov súčasne, jedna v exteriéri pod altánkom, druhá v interiéri vo vstupnej hale zariadenia.

Kvôli dôslednému zabezpečovaniu tohto harmonogramu a všetkých nevyhnutných opatrení je nutné, aby ste si termín vždy vopred dohodli.
 

Ďalšie opatrenia:

 • Návšteva musí mať na tvári rúško.
 • Pri príhode jej bude meraná telesná teplota. V prípade teploty vyššej ako 37,2 °C tejto osobe nebude umožnené zrealizovať návštevu v zariadení.
 • Musí použiť dezinfekčný gél na ruky (poskytneme my).
 • V interiéri použiť návleky na obuv (poskytneme my).
 • Pri príchode vypĺňa každý návštevník Čestné prehlásenie a vypĺňa Dotazník. Týkajú sa zisťovania karantény a cestovateľskej anamnézy.
 • Každá návšteva musí byť svedomito evidovaná. Rozsah evidencie je zdokladovaný vypracovaným poučením v súlade s GDPR. Toto poučenia každá návšteva dostane.
 • Každá návšteva musí byť ukončená do jednej hodiny. Tak, aby pred príchodom ďalšej mohli byť všetky priestory a dotykové plochy riadne dezinfikované a pripravené pre ďalšiu návštevu. Na dezinfekciu priestorov využívame i germicídny žiarič a difuzér.
 • Jeden klient môže mať naraz na návšteve max. 2 osoby. Ak prídu viacerí, musia sa v rámci hodinovej návštevy po dvojiciach prestriedať.
 • Deti do 15 rokov zatiaľ nemajú povolené absolvovať návštevu v zariadení sociálnych služieb.
 • Priniesť svojim blízkym nejaký nákup, osobné veci, potraviny a pod. môžete, len Vás poprosíme, tak ako i predtým, nenoste žiadnu varenú stravu.

Klienti sú o všetkých uvoľňovacích opatreniach informovaní. Máme za sebou dlhú spoločnú poradu v jedálni.

Akékoľvek otázky Vám radi zodpovieme osobne telefonicky.
 

Všetci ste srdečne vítaní.
 

Ďakujeme za trpezlivé rešpektovanie všetkých uvedených opatrení. Robíme ich s jediným cieľom – i naďalej ochraňovať vašich blízkych – našich klientov.

Mgr. Juliana Hanzová
riaditeľka Senior House n.o.

 


 

SENIOR HOUSE n.o.

je nezisková organizácia, ktorá v novembri 2011 otvorila nové, moderné zariadenie sociálnych služieb. Ponúka poskytovanie:

Dvoch druhov sociálnych služieb:

 • podľa §35 zákona 448/2008 o sociálnych službách: Zariadenie pre seniorov (ZpS)
 • podľa §36 zákona 448/2008 o sociálnych službách: Zariadenie opatrovateľskej služby (ZOS).

Forma sociálnej služby:

 • pobytová celoročná

Kapacita:

 • zariadenie pre seniorov: 33 miest
 • zariadenie opatrovateľskej služby: 25 miest

Naše zariadenie sa nachádza v centre okresného mesta Levice, priamo nad hlavným námestím. Je obklopené koloritom mesta, ale i príjemného lesoparku, ktorý sa tiahne ponad budovu zariadenia a poskytuje krásny výhľad na park i kalváriu nad mestom. Podujatia organizované mestom sú príjemným spestrením života seniorov v našom zariadení. Radi na ne zavítame, alebo hoci len z tepla domova sledujeme jarmoky, vianočné trhy, podujatia pre obyvateľov mesta Levice.

 

NAŠE POSLANIE:

Poslaním nášho zariadenia SENIOR HOUSE n.o. je snaha pomáhať tým, ktorí - vzhľadom na svoj vek, svoj zhoršujúci sa zdravotný stav či nepriaznivú sociálnu či rodinnú situáciu - potrebujú neustálu starostlivosť a pomoc druhej osoby.

Poskytujeme všetky odborné, obslužné a ďalšie činnosti podľa zákona o sociálnych službách, teda odbornú ošetrovateľskú a opatrovateľskú starostlivosť, zabezpečujeme zdravotnú starostlivosť, poskytujeme ubytovanie, stravovanie a všetky ostatné obslužné činnosti, záujmové činnosti a rôzne ďalšie činnosti.

 

NAŠA VÍZIA:

Našou víziou je prevádzkovať také zariadenie sociálnych služieb, ktoré bude poskytovať kvalitné sociálne služby, kvalitné podmienky bývania a využívania voľného času a kvalitnú odbornú starostlivosť tak, že tým zabezpečí seniorom dôstojnú, bezpečnú a plnohodnotnú starobu v príjemnej, pokojnej a rodinnej atmosfére.

 

Uplatňujeme ZÁSADY:

 • Zásada rovnosti, rovného prístupu ku všetkým
 • Zásada dodržiavania ľudských práv a slobôd
 • Zásada individuálneho prístupu k seniorom, uspokojovanie ich individuálnych i špecifických potrieb
 • Zásada holistického prístupu
 • Zásada podpory aktivít seniorov pre napĺňanie ich osobnostného rozvoja
 • Zásada socializácie - začleňovania do spoločenského života a diania
 • Zásada diskrétnosti a dodržiavania mlčanlivosti
 • Zásada transparentného riadenia zariadenia sociálnych služieb
 

Ceny od 440 €

(bližšie informácie)