Senior House

Vážené návštevy.

Z dôvodu čo najúčinnejších preventívnych opatrení pred šírením ochorenia Covid – 19 a vzhľadom k neustále sa zhoršujúcej epidemiologickej situácii v okrese uplatňujeme v SENIOR HOUSE n.o.
odo dňa 06.01.2021
úplný     Z Á K A Z     N Á V Š T E V.

Prosíme Vás o rešpektovanie tohto obmedzenia.
Informovať sa o príbuzných môžete
na telefónnom čísle
0917/969 354

Toto číslo volajte aj v prípade, ak stojíte pred budovou. Hlavný vchod je uzatvorený. Recepcia nefunguje. Nenachádza sa na nej vrátnik – informátor.
Dôvodom je karanténa – pracovná služba zamestnancov 24/7. Teda sme tu uzatvorení, nevychádzame von, zamestnanci nechodia domov, pracujú v uzatvorenej turnusovej pracovnej smene s vykonanými negatívnymi Ag testami.

V prípade potreby volajte na uvedené riaditeľkine telefónne číslo. Riaditeľka sa nachádza v budove SENIOR HOUSE n.o.

 

Vážení príbuzní.

Chceme Vás požiadať, aby ste, až do odvolania,
nenosili Vašim blízkym žiadne nákupy
(jedlo, voda, balené i nebalené potraviny, drogériu...).
Sme nútení prijať tento krok z dôvodu ich ochrany.

Môžeme Vás ubezpečiť, že nákupy a napĺňanie všetkých potrieb aj želaní našich klientov zabezpečujeme dennodenne.

Ďakujeme.

 

Mgr. Juliana Hanzová
riaditeľka Senior House n.o.

 


 

SENIOR HOUSE n.o.

je nezisková organizácia, ktorá v novembri 2011 otvorila nové, moderné zariadenie sociálnych služieb. Ponúka poskytovanie:

Dvoch druhov sociálnych služieb:

 • podľa §35 zákona 448/2008 o sociálnych službách: Zariadenie pre seniorov (ZpS)
 • podľa §36 zákona 448/2008 o sociálnych službách: Zariadenie opatrovateľskej služby (ZOS).

Forma sociálnej služby:

 • pobytová celoročná

Kapacita:

 • zariadenie pre seniorov: 33 miest
 • zariadenie opatrovateľskej služby: 25 miest

Naše zariadenie sa nachádza v centre okresného mesta Levice, priamo nad hlavným námestím. Je obklopené koloritom mesta, ale i príjemného lesoparku, ktorý sa tiahne ponad budovu zariadenia a poskytuje krásny výhľad na park i kalváriu nad mestom. Podujatia organizované mestom sú príjemným spestrením života seniorov v našom zariadení. Radi na ne zavítame, alebo hoci len z tepla domova sledujeme jarmoky, vianočné trhy, podujatia pre obyvateľov mesta Levice.

 

NAŠE POSLANIE:

Poslaním nášho zariadenia SENIOR HOUSE n.o. je snaha pomáhať tým, ktorí - vzhľadom na svoj vek, svoj zhoršujúci sa zdravotný stav či nepriaznivú sociálnu či rodinnú situáciu - potrebujú neustálu starostlivosť a pomoc druhej osoby.

Poskytujeme všetky odborné, obslužné a ďalšie činnosti podľa zákona o sociálnych službách, teda odbornú ošetrovateľskú a opatrovateľskú starostlivosť, zabezpečujeme zdravotnú starostlivosť, poskytujeme ubytovanie, stravovanie a všetky ostatné obslužné činnosti, záujmové činnosti a rôzne ďalšie činnosti.

 

NAŠA VÍZIA:

Našou víziou je prevádzkovať také zariadenie sociálnych služieb, ktoré bude poskytovať kvalitné sociálne služby, kvalitné podmienky bývania a využívania voľného času a kvalitnú odbornú starostlivosť tak, že tým zabezpečí seniorom dôstojnú, bezpečnú a plnohodnotnú starobu v príjemnej, pokojnej a rodinnej atmosfére.

 

Uplatňujeme ZÁSADY:

 • Zásada rovnosti, rovného prístupu ku všetkým
 • Zásada dodržiavania ľudských práv a slobôd
 • Zásada individuálneho prístupu k seniorom, uspokojovanie ich individuálnych i špecifických potrieb
 • Zásada holistického prístupu
 • Zásada podpory aktivít seniorov pre napĺňanie ich osobnostného rozvoja
 • Zásada socializácie - začleňovania do spoločenského života a diania
 • Zásada diskrétnosti a dodržiavania mlčanlivosti
 • Zásada transparentného riadenia zariadenia sociálnych služieb
 

Ceny od 440 €

(bližšie informácie)