Senior House

Milí príbuzní.

Vyhlásenie núdzového stavu v sociálnych službách je okolnosť, ktorá sa v žiadnom ohľade netýka našich klientov viac, ako sa týkala doteraz, nakoľko máme v zariadení SENIOR HOUSE n.o. vyhlásenú karanténu už dlhšiu dobu.

Núdzový stav sa dotýka najmä zamestnancov a prejaví sa v ešte viac zvýšených opatreniach a intenzívnejšom zabezpečení ochrany vašich blízkych.

Sme tu pre nich, aj pre Vás - tak, ako doteraz - 24 hodín denne. Pri akejkoľvek obave alebo pochybnosti neváhajte kontaktovať riaditeľku.

Na našej FB stránke "Senior House n.o." zverejňujeme aktuálne oznamy, fotografie, správy. Pokojne nás kontaktujte aj cez ňu.

 


 

Vážené návštevy.

Z dôvodu čo najúčinnejších preventívnych opatrení pred šírením akútneho respiračného syndrómu, ktorý spôsobuje nový koronavírus 2019-nCoV a po odporúčaní oddelenia epidemiológie RÚVZ
uplatňujeme v našom zariadení SENIOR HOUSE n.o.
odo dňa 02.03.2020 (pondelok)

Z Á K A Z        N Á V Š T E V.

Prosíme Vás o rešpektovanie tohto obmedzenia v záujme ochrany zdravia vašich blízkych.

Informovať sa o príbuzných môžete na telefónnych číslach
036/63 36 169, 0917/969 354 alebo 0910/969 354.

Mgr. Juliana Hanzová
riaditeľka

 


 

SENIOR HOUSE n.o.

je nezisková organizácia, ktorá v novembri 2011 otvorila nové, moderné zariadenie sociálnych služieb. Ponúka poskytovanie:

Dvoch druhov sociálnych služieb:

 • podľa §35 zákona 448/2008 o sociálnych službách: Zariadenie pre seniorov (ZpS)
 • podľa §36 zákona 448/2008 o sociálnych službách: Zariadenie opatrovateľskej služby (ZOS).

Forma sociálnej služby:

 • pobytová celoročná

Kapacita:

 • zariadenie pre seniorov: 33 miest
 • zariadenie opatrovateľskej služby: 25 miest

Naše zariadenie sa nachádza v centre okresného mesta Levice, priamo nad hlavným námestím. Je obklopené koloritom mesta, ale i príjemného lesoparku, ktorý sa tiahne ponad budovu zariadenia a poskytuje krásny výhľad na park i kalváriu nad mestom. Podujatia organizované mestom sú príjemným spestrením života seniorov v našom zariadení. Radi na ne zavítame, alebo hoci len z tepla domova sledujeme jarmoky, vianočné trhy, podujatia pre obyvateľov mesta Levice.

 

NAŠE POSLANIE:

Poslaním nášho zariadenia SENIOR HOUSE n.o. je snaha pomáhať tým, ktorí - vzhľadom na svoj vek, svoj zhoršujúci sa zdravotný stav či nepriaznivú sociálnu či rodinnú situáciu - potrebujú neustálu starostlivosť a pomoc druhej osoby.

Poskytujeme všetky odborné, obslužné a ďalšie činnosti podľa zákona o sociálnych službách, teda odbornú ošetrovateľskú a opatrovateľskú starostlivosť, zabezpečujeme zdravotnú starostlivosť, poskytujeme ubytovanie, stravovanie a všetky ostatné obslužné činnosti, záujmové činnosti a rôzne ďalšie činnosti.

 

NAŠA VÍZIA:

Našou víziou je prevádzkovať také zariadenie sociálnych služieb, ktoré bude poskytovať kvalitné sociálne služby, kvalitné podmienky bývania a využívania voľného času a kvalitnú odbornú starostlivosť tak, že tým zabezpečí seniorom dôstojnú, bezpečnú a plnohodnotnú starobu v príjemnej, pokojnej a rodinnej atmosfére.

 

Uplatňujeme ZÁSADY:

 • Zásada rovnosti, rovného prístupu ku všetkým
 • Zásada dodržiavania ľudských práv a slobôd
 • Zásada individuálneho prístupu k seniorom, uspokojovanie ich individuálnych i špecifických potrieb
 • Zásada holistického prístupu
 • Zásada podpory aktivít seniorov pre napĺňanie ich osobnostného rozvoja
 • Zásada socializácie - začleňovania do spoločenského života a diania
 • Zásada diskrétnosti a dodržiavania mlčanlivosti
 • Zásada transparentného riadenia zariadenia sociálnych služieb
 

Ceny od 440 €

(bližšie informácie)