Senior House

Priepustky na víkendové domáce pobyty, odchody zo SH s návratom do večera –
uvoľnenie opatrení od 1.6. resp. od 27.5.2021

 

Klienti zariadenia, ktorí sú zaočkovaní prvou i druhou vakcínou (čo sme vlastne všetci), majú umožnené návštevy v domácom prostredí a taktiež krátkodobé „vychádzky“ mimo SH, s návratom ešte v ten deň.
 

Víkendové priepustky: (od 1.6.2021)

 • Opustenie zariadenia a odchod do domácnosti niektorého z príbuzných sa umožňuje každý víkend, od piatka do nedele večera (resp. pondelka rána).
 • Odchod zo zariadeniaje vždy v piatok (so všetkými potrebnými liekmi, inko pomôckami atď.) a po absolvovaní podpísania čestných prehlásení a potrebnej dokumentácie.
 • Klient môže opustiť zariadenie iba odvozom autom (nie hromadnou dopravou, mestskou hromadnou dopravou a pod.). Teda prídu poň príbuzní.
 • Títo príbuzní, a tiež členovia domácnosti, do ktorej klient odchádza, sa musia preukázať absolvovaným antigénovým testom s negatívnym výsledkom, nie starším ako dva dni (48 hodín) – teda zo stredy alebo štvrtka.
 • Alebo musia mať príbuzní absolvované druhé očkovanie (min. 14 dní späť) a doložiť to Dokladom o očkovaní alebo Certifikátom o vykonanej vakcinácii.
 • Návrat do zariadenia je vždy v nedeľu večer alebo najneskôr v pondelok ráno.
 • Po návrate idú klienti, ktorí strávili víkend mimo zariadenia, do karantény na svoje izby a zotrvajú v nejďalších šesť dní. Počas tejto karantény nie sú umožnené návštevy.
 • Počas týchto šiestich dní je klient každý druhý deň testovaný Ag testom. Testy vykonáva a zaznamenáva vrchná sestra.
 • Na šiesty deň, teda po absolvovaní troch Ag testov, sa môže klient začleniť medzi ostatných.
 • Klient by sa mal zdržiavať iba v domácnosti a prostredí príbuzných, ku ktorým na víkend odchádzal.

Podľa pokynov MPSVaR a RÚVZ je potrebné zo strany klienta, ktorý trávi dni mimo zariadenia, aj zo strany rodinných príslušníkov, dodržiavať všetky hygienicko – epidemiologické opatrenia.
 

Krátkodobé priepustky: (od 27.5.2021)

Viacerí príbuzní a klienti však prejavili záujem skôr o krátkodobé priepustky. Teda o odchod zo SH na niekoľko hodín (návštevy cintorínov, hrobov, vybavenie úradov, notárov, návšteva kostola, banky, prechádzka po meste, nákup oblečenia, osobných potrieb, návšteva príbuzných na jeden obed - bez spania). Od piatka 27.5. sa umožňuje opustiť SH na krátku dobu – niekoľko hodín, s tým, že návrat do SH sa uskutoční vždy v ten deň do večera.

 • Odchod zo zariadenia je umožnený po podpísaní čestného prehlásenia klientom i príbuzným
 • Klient môže opustiť zariadenie iba odvozom autom (nie hromadnou dopravou, mestskou hromadnou dopravou a pod.). Teda prídu poň príbuzní.
 • Títo príbuznísa musia preukázať absolvovaným antigénovým testom s negatívnym výsledkom, nie starším ako dva dni (48 hodín) alebo Certifikátom o očkovaní druhou vakcínou.
 • Predpokladaný čas návratu do zariadenia je treba nahlásiť personálu vždy pri odchode.
 • Po návrate klienti, ktorí strávili mimo zariadenia len pár hodín, nemusia ísť do karantény. Musia sa však po dobu šiestich dní každý druhý deň testovať Ag testom. Testy vykonáva a zaznamenáva vrchná sestra.
 • V čase pobytu mimo zariadenia SH by sa mali klienti vyhýbať miestam s vysokou koncentráciou ľudí, horné dýchacie cesty majú mať prekryté rúškom alebo respirátorom.
 • V prípade výskytu ochorenia Covid – 19 u kohokoľvek, s kým bol klient v kontakte počas priepustky doma alebo pri pobyte mimo SH, sú príbuzní povinní túto informáciu bezodkladne nahlásiť riaditeľke SENIOR HOUSE n.o.!

 


 

Vážení príbuzní.

Odo dňa 1.5.2021 sú opäť v našom zariadení umožnené návštevy príbuzných, priateľov a známych našich klientov. Budú však realizované za týchto podmienok:

 

Prosíme Vás, aby ste si termín Vašej návštevy dohodli telefonicky. Kontaktovať môžete:

 • p. riaditeľku (0917 969 354)
 • prípadne pevnú linku (036/ 6336169)

Prosíme Vás, aby ste si objednávali termíny návštev vždy približne do 17.00, aby sme vedeli zabezpečiť jednotnosť objednávaných termínov a hneď ich aj zaznamenávali do harmonogramu, ktorý sa nachádza na recepcii Senior House n.o.

Dohodnutý termín návštevy Vás poprosíme záväzne dodržať.

Návštevy prijímame každý deň:

 • dopoludnia o 10.00 a 11.00
 • popoludní o 13.00, 14.00, 15.00 a 16.00. Nová návšteva začína každú celú hodinu, s tým, že posledná návšteva skončí do 17.00 hod.

Návšteva je umožnená vždy dvom klientom súčasne.

Návštevy sú umožnené na vyčlenených miestach, v exteriéri (pod altánkom) alebo na vyčlenenom sedení pred Senior House.n.o.

Návšteva musí mať:

 • max. 48 hod vykonaný Ag test alebo PCR test
 • prekryté horné dýchacie cesty respirátorom
 • vyplnené čestné prehlásenie na recepcii Senior Housen.o.

Návštevy v interiéri (na izbe) umožňujeme len za prísnych opatrení. Umožňujú sa klientom imobilným príp. ťažko mobilným. Umožňujú sa jedine návštevníkom s absolvovaným prvým aj druhým očkovaním proti Covid-19 (min. 14 dní po...).

Kvôli dôslednému zabezpečovaniu harmonogramu a všetkých nevyhnutných opatrení je nutné, aby ste si termín vždy vopred dohodli.

Ďalšie opatrenia:

 • Opakujeme, že návšteva musí mať horné dýchacie cesty prekryté respirátorom
 • Pri príchode jej bude meraná telesná teplota. V prípade teploty vyššej ako 37,2 °C tejto osobe nebude umožnené zrealizovať návštevu v zariadení.
 • Musí použiť dezinfekčný gél na ruky(poskytneme my)
 • V interiéri použiť návleky na obuv (poskytneme my)
 • Pri príchode vypĺňa každý návštevník Čestné prehlásenie a vypĺňa Dotazník (poskytne recepcia)
 • Každá návšteva musí byť svedomito evidovaná. Rozsah evidencie je zdokladovaný vypracovaným poučením v súlade s GDPR.
 • Každá návšteva musí byť ukončená do jednej hodiny. Tak, aby pred príchodom ďalšej mohli byť všetky priestory a dotykové plochy riadne dezinfikované a pripravené pre ďalšiu návštevu. Na dezinf. priestorov využívame germicídny žiarič
 • Jeden klient môže mať na návšteve max. 4 osoby.
 • Deti majú taktiež povolené absolvovať návštevu v zariadení sociálnych služieb.
 • Priniesť svojim blízkym nejaký nákup, osobné veci, potraviny a pod. môžete, len Vás poprosíme, tak ako i predtým, nenoste žiadnu varenú stravu.

 

Klienti sú o všetkých uvoľňovacích opatreniach informovaní. Máme za sebou viaceré spoločné porady.

Akékoľvek otázky Vám radi zodpovieme osobne telefonicky.

Všetci ste srdečne vítaní.

Ďakujeme za trpezlivé rešpektovanie všetkých uvedených opatrení.
Robíme ich s jediným cieľom – i naďalej ochraňovať vašich blízkych – našich klientov.

 

Mgr. Juliana Hanzová
riaditeľka Senior House n.o.

 


 

SENIOR HOUSE n.o.

je nezisková organizácia, ktorá v novembri 2011 otvorila nové, moderné zariadenie sociálnych služieb. Ponúka poskytovanie:

Dvoch druhov sociálnych služieb:

 • podľa §35 zákona 448/2008 o sociálnych službách: Zariadenie pre seniorov (ZpS)
 • podľa §36 zákona 448/2008 o sociálnych službách: Zariadenie opatrovateľskej služby (ZOS).

Forma sociálnej služby:

 • pobytová celoročná

Kapacita:

 • zariadenie pre seniorov: 33 miest
 • zariadenie opatrovateľskej služby: 25 miest

Naše zariadenie sa nachádza v centre okresného mesta Levice, priamo nad hlavným námestím. Je obklopené koloritom mesta, ale i príjemného lesoparku, ktorý sa tiahne ponad budovu zariadenia a poskytuje krásny výhľad na park i kalváriu nad mestom. Podujatia organizované mestom sú príjemným spestrením života seniorov v našom zariadení. Radi na ne zavítame, alebo hoci len z tepla domova sledujeme jarmoky, vianočné trhy, podujatia pre obyvateľov mesta Levice.

 

NAŠE POSLANIE:

Poslaním nášho zariadenia SENIOR HOUSE n.o. je snaha pomáhať tým, ktorí - vzhľadom na svoj vek, svoj zhoršujúci sa zdravotný stav či nepriaznivú sociálnu či rodinnú situáciu - potrebujú neustálu starostlivosť a pomoc druhej osoby.

Poskytujeme všetky odborné, obslužné a ďalšie činnosti podľa zákona o sociálnych službách, teda odbornú ošetrovateľskú a opatrovateľskú starostlivosť, zabezpečujeme zdravotnú starostlivosť, poskytujeme ubytovanie, stravovanie a všetky ostatné obslužné činnosti, záujmové činnosti a rôzne ďalšie činnosti.

 

NAŠA VÍZIA:

Našou víziou je prevádzkovať také zariadenie sociálnych služieb, ktoré bude poskytovať kvalitné sociálne služby, kvalitné podmienky bývania a využívania voľného času a kvalitnú odbornú starostlivosť tak, že tým zabezpečí seniorom dôstojnú, bezpečnú a plnohodnotnú starobu v príjemnej, pokojnej a rodinnej atmosfére.

 

Uplatňujeme ZÁSADY:

 • Zásada rovnosti, rovného prístupu ku všetkým
 • Zásada dodržiavania ľudských práv a slobôd
 • Zásada individuálneho prístupu k seniorom, uspokojovanie ich individuálnych i špecifických potrieb
 • Zásada holistického prístupu
 • Zásada podpory aktivít seniorov pre napĺňanie ich osobnostného rozvoja
 • Zásada socializácie - začleňovania do spoločenského života a diania
 • Zásada diskrétnosti a dodržiavania mlčanlivosti
 • Zásada transparentného riadenia zariadenia sociálnych služieb
 

Ceny od 440 €

(bližšie informácie)