Podmienky platenia

Podmienky a spôsob platenia úhrady za sociálnu službu

Výška úhrad za sociálnu službu

 1. Stanovenie výšky úhrad sa riadi §72, §72a a §73 zákona 448/2008 o sociálnych službách. Podrobnosti o spôsobe určenia úhrady za jednotlivé činnosti sociálnej služby a jej výšku určuje Cenník zariadenia. Cenník je zverejnený na prístupnom mieste v priestoroch zariadenia a tiež na webstránke zariadenia. Je tiež prístupný priamo v kancelárii riaditeľky zariadenia.
 2. Celková výška úhrady sa vypočítava za mesiac, pričom sa sčítajú úhrady za jednotlivé položky služieb podľa denných sadzieb. Vynásobia sa počtom dní v mesiaci (30 dní – ročný priemer), počas ktorých bola služba odoberaná.
  Každý prijímateľ sociálnej služby (ďalej „klient“) dostáva kalkulačný (výpočtový) list. Je vypracovaný jednotlivo pre denné sadzby a je povinnou prílohou Zmluvy o poskytovaní sociálnej služby.
 3. Cenník úhrad za sociálne služby zohľadňuje to, či prijímateľ sociálnej služby má alebo nemá vydané Rozhodnutie o odkázanosti na sociálnu službu. Tento prijímateľ je financovaný aj z finančného príspevku na poskytovanie sociálnej služby, ktorého poskytovateľom je Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR. Prijímateľ bez vydaného Rozhodnutia o odkázanosti na sociálnu službu je považovaný za samoplatcu.

Realizácia úhrad za sociálnu službu

 1. Prijímateľ sociálnej služby je povinný vykonávať úhrady v sumách, spôsobom a v termínoch tak, ako sa v Zmluve o poskytovaní sociálnej služby zaviazal. Spôsoby úhrady za sociálnu službu sú tri:
  v hotovosti do pokladne zariadenia – na príjmový pokladničný doklad (s menom prijímateľa sociálnej služby), ktorý mu bude vystavený a riaditeľkou zariadenia podpísaný.
  bezhotovostným prevodom na účet poskytovateľa sociálnej služby:
  č. SK27 5600 0000 0071 8098 4001 (v poznámke s menom prijímateľa sociálnej služby)
  – poštovou poukážkou s uvedením variabilného symbolu (čísla prijímateľa sociálnej služby)
 2. Nezaplatená úhrada alebo jej časť je pohľadávkou zariadenia. Táto pohľadávka nezaniká ani smrťou klienta, ani ukončením poskytovania sociálnej služby z iných dôvodov. V prípade úmrtia klienta sa pohľadávka uplatňuje v konaní o dedičstve v zmysle príslušných zákonov, pokiaľ nie je uhradená inou osobou.
 3. Preplatok úhrady za sociálnu službu je pohľadávkou klienta voči zariadeniu. Zariadenie je povinné tento preplatok vyplatiť klientovi ku dňu nasledujúcej pravidelnej úhrady klienta, alebo s ním dohodnúť vzájomný zápočet pohľadávok a záväzkov. Toto ustanovenie sa použije analogicky aj pri ukončení poskytovania sociálnej služby. Klient nemôže byť nútený do vzájomného zápočtu pohľadávok a záväzkov, pokiaľ trvá na ním určenej forme vrátenia preplatku a stanoví k tomu primeranú lehotu. V prípade sporu sa postupuje podľa ustanovení o náhrade škody spôsobenej klientovi.
 4. Podľa §72 ods. 9 zákona 448/2008 o sociálnych službách: „Prijímateľ sociálnej služby neplatí úhradu za odborné činnosti, obslužné činnosti a ďalšie činnosti v čase jeho neprítomnosti okrem úhrady za ubytovanie, ak voľné miesto nie je na prechodný čas obsadené inou fyzickou osobou a prijímateľ sociálnej služby a poskytovateľ sociálnej služby sa nedohodnú inak.“
 5. O vzniknutom preplatku a nedoplatku je klient informovaný najneskôr k najbližšiemu dňu pre platenie úhrad. Zároveň sa dohodne aj spôsob vyrovnania nedoplatku alebo preplatku.
 6. Za klienta môže platiť alebo do predpísanej výšky doplácať úhrady aj iná osoba. V takom prípade sa s ňou podpíše osobitná zmluva – Zmluva o platení úhrady za sociálnu službu (doplatku k úhrade). Ustanovenia o preplatku alebo nedoplatku sa použijú analogicky.
 7. Klient, jeho zákonný zástupca, respektíve iná osoba, ktorá sa podieľa na úhradách, dostáva v pravidelných intervaloch – kvartálne - výpis z realizovaných úhrad. Pokiaľ nie je dohodnuté inak, zariadenie Senior House n.o. vystaví autorizovaný výpis z účtovníctva na konci každého kvartálu alebo kedykoľvek na požiadanie klienta, jeho zákonného zástupcu, resp. inej osoby, ktorá sa na úhrade podieľa.

Vypracoval: Mgr. Juliana Hanzová - riaditeľka
Schválil: Ing. Gregor Horniak - štatutár