Odborné činnosti

V SENIOR HOUSE n.o. poskytujeme služby podľa
§16 – §18 zákona 448/2008 o sociálnych službách:

Odborné činnosti

 • Pomoc pri odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej fyzickej osoby
 • Základné sociálne poradenstvo
 • Odborná ošetrovateľská a opatrovateľská starostlivosť
 • Pomoc pri uplatňovaní práv a právom chránených záujmov
 • Sociálna rehabilitácia

Techniky:

 • Bazálna stimulácia
 • Validácia

Terapie:

 • arteterapia
 • biblioterapia
 • reminiscenčná terapia
 • ergoterapia
 • canisterapia
 • muzikoterapia
 • tréningy pamäti
 • tréningy kognitívnych funkcií

Zdravotná starostlivosť:

je zabezpečovaná prostredníctvom praktického lekára pre dospelých. Lekár prichádza do zariadenia na vizitu všetkých klientov (pacientov) raz za dva týždne a taktiež podľa potreby na zavolanie.

Rehabilitácia, fyzioterapia:

Od pondelka do štvrtka od 15.00 do 18.00 prebieha v telocvični zariadenia odborná rehabilitácia klientov realizovaná kvalifikovanými fyzioterapeutmi na základe indikácie lekára alebo konzultácie s fyzioterapeutom.

Zariadenie má v suteréne k dispozícii telocvičňu so stacionárnym rotopedom, rehabilitačným lôžkom, fit loptami, činkami a inými pomôckami na cvičenie.