Podmienky prijatia

Pri záujme o umiestnenie do zariadenia sociálnych služieb je potrebné:

 1. Ako prvé je potrebné podať žiadosť o zaradenie do evidencie čakateľov (poradovníka) a žiadosť o uzatvorenie zmluvy o poskytovaní sociálnej služby. Obe tieto tlačivá nájdete na našej webovej stránke v „Dokumentoch potrebných pre prijatie“. Tieto tlačivá a formuláre sú našou internou dokumentáciou.
  – môžete ich vyplniť osobne v kancelárii riaditeľky
  – môžete si ich stiahnuť zo stránky a poslať scan na mailovú adresu:
  riaditel@senior-house.sk
  – môžete ich poslať poštou
 2. Najpodstatnejšia vec však je tá, že musíme mať samozrejme voľné miesto.
 3. V čase čakania na uvoľnenie miesta pre záujemcu o umiestnenie v zariadení sociálnych služieb je potrebné začať vybavovať ďalšiu nevyhnutnú dokumentáciu a to posúdenie odkázanosti na sociálnu službu.

Pri prijatí do zariadenia musí mať klient (žiadateľ) posúdenú odkázanosť na sociálnu službu. Ako to vybaviť:

 1. Prvým krokom je ísť na príslušný mestský alebo obecný úrad (podľa miesta trvalého bydliska žiadateľa) a podať tam Žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu.
 2. Podaním tejto žiadosti sa začne tzv. posudkové konanie. V čom spočíva? Žiadateľovi je v rámci tohto konania vypracovaný zdravotný a sociálny posudok.
 3. Na oblasť zdravotného posudzovania dostanete na úrade tlačivo „Lekársky nález na účely posúdenia odkázanosti na sociálnu službu“. Toto tlačivo vezmete ku všeobecnému lekárovi, ktorý sa doteraz o žiadateľa staral. Vypĺňa ho on, pretože on najlepšie pozná zdravotný stav svojho pacienta. K tomuto lekárskemu nálezu ešte priložíte fotokópie aktuálnych lekárskych nálezov a vyšetrení, ktoré za posledných 6 mesiacov žiadateľ absolvoval (diabetologické, neurologické, chirurgické, urologické, kardiologické, pneumologické, psychiatrické, nefrologické, onkologické, gynekologické a iné vyšetrenia...). Všetka táto zdravotná dokumentácia ešte postupuje ďalej k posudkovému lekárovi, ktorého má každé mesto či obec zazmluvneného.
 4. Oblasť sociálneho posudzovania spočíva v sociálnom šetrení a teda buď žiadateľa navštívi zamestnanec sociálneho odboru v jeho domácom prostredí alebo vypracuje posudok na základe podrobného rozhovoru s príbuznými. V tejto oblasti sa zisťuje napr. ako je žiadateľ sebestačný v oblasti stravovania, osobnej hygieny, sebaobslužných úkonov (obliekanie, vyzliekanie, výber vhodného ošatenia a obuvy...), ďalej aká nevyhnutná je pomoc pri zmenách polohy, sedenia, státia, pri chôdzi, či je potrebná pri chôdzi nejaká opora, ako sa žiadateľ orientuje v prostredí a v čase, či je samostatný pri dodržiavaní liečebného režimu a pod.
 5. Obe tieto oblasti posudzovania potom splynú do jedného komplexného „Posudku o odkázanosti na sociálnu službu“. Z neho potom vychádza vydané Rozhodnutie.
 6. V rozhodnutí bude žiadateľovi pridelený stupeň odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby od I. do VI. s tým, že stupeň VI. je stupeň pridelený pre najvyššiu odkázanosť, odkázanosť v takmer všetkých úkonoch.
  V Rozhodnutí tiež bude navrhnutý druh sociálnej služby, ktorá by bola pre žiadateľa najvhodnejšia. V našom zariadení poskytujeme dva druhy sociálnej služby: zariadenie pre seniorov a zariadenie opatrovateľskej služby.
 7. Na vypracovanie Posudku o odkázanosti na sociálnu službu a na vydanie Rozhodnutia má mesto alebo obec 30 dní. Rozhodnutie podpisuje primátor mesta alebo starosta obce, kde bolo o posúdenie požiadané.
 8. Po vydaní Rozhodnutia má žiadateľ ešte právo sa odvolať. V záujme urýchlenia procesu správoplatnenia Rozhodnutia môžete podpísať vzdanie sa odvolania a hneď pri preberaní Rozhodnutia ho dať správoplatniť. Ušetríte tým ďalšiu dobu 30 dní, ktorá je k dispozícii na podanie opravného prostriedku (odvolania).
 9. Až správoplatnené Rozhodnutie je skutočne platné. Na toto treba dať pozor.
 10. Posudok o odkázanosti na sociálnu službu a tiež Rozhodnutie sú dokumentáciou žiadateľa. Nie zariadenia. Kamkoľvek teda bude žiadateľ umiestnený, berie si túto dokumentáciu so sebou. Ak by náhodou menil poskytovateľa sociálnej služby (zariadenie), treba si originály týchto dokumentov pýtať a vziať si ich so sebou.
 11. Jedna malá rada: nečakajte s vybavovaním týchto dokumentov, až keď situácia „horí“. Vybavenie týchto dokumentov Vás k ničomu nezaväzuje. V prípade akútnej potreby umiestnenia vášho blízkeho, príbuzného, rodiča... pamätajte na to, že za dva dni tieto záležitosti nevybavíte.