Senior House

Zariadenie pre seniorov


Sociálnu službu zabezpečí obec na základe zákona č.448/2008 o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č.455/1991 Z.z. o živnostenskom podnikaní v znení neskorších predpisov platného od 1.1.2009.

V zariadení pre seniorov sa podľa §35 poskytuje sociálna služba:
a/
fyzickej osobe, ktorá dovŕšila dôchodkový vek a je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby podľa prílohy č.3 zákona č.448/2008, alebo
b/
fyzickej osobe, ktorá dovŕšila dôchodkový vek a potrebuje poskytovanie sociálnej služby v tomto zariadení z iných vážnych dôvodov.

Podmienky prijatia do zariadenia pre seniorov:

Podmienky prijatia sú upravené na základe zákona o sociálnych službách č.448/2008 Z.z.,

1. Sociálnu službu zabezpečí obec

Postup:

a/
V mieste trvalého bydliska požiadať o dve tlačivá:
- Žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu, túto vypísať a podpísať. V predmetnej žiadosti žiadateľ uvádza aj zariadenie, v ktorom chce byť umiestnený. Žiadateľ má právo výberu zariadenia, v ktorom sa mu bude poskytovať sociálna služba
- Lekársky nález pre účely konania vo veci posúdenia odkázanosti na sociálnu službu , tento nález vypíše obvodný lekár žiadateľa a priloží potrebné lekárske správy.

b/
Obe vypísané tlačivá podať osobne, alebo poštou na obecný úrad v mieste trvalého bydliska.
Obecný, alebo miestny úrad v lehote do 30 dní od podania žiadosti vydá rozhodnutie o odkázanosti na sociálnu službu. V rozhodnutí určí stupeň odkázanosti v zmysle prílohy zákona 448/2008 a doporučí príslušnú sociálnu službu pre klienta. Toto rozhodnutie obec doručí žiadateľovi: rozhodnutie o odkázanosti na sociálnu službu v zariadení pre seniorov.

c/
Po dohodnutí termínu nástupu sa zrealizuje príjem klienta do zariadenia.

Plusy:

  • MPSVaR SR uhrádza zariadeniu ekonomicky oprávnené náklady.
  • Klient uhrádza zariadeniu úhradu vypočítanú v zmysle vnútorných smerníc zariadenia v sume od cca 348,00 €.

Mínusy:

  • Tento spôsob prijatia klienta do zariadenia je časovo viac zdĺhavý, nakoľko sa musí čakať na rozhodnutie obce

2. Sociálnu službu hradí klient - samoplatca

Postup:

a/
Požiadať naše zariadenie o tlačivá (stiahnuť sa dajú na našej webovej stránke)
- Žiadosť o uzatvorenie zmluvy o poskytovaní sociálnej služby.
- Vyjadrenie lekára o zdravotnom stave žiadateľa
- Aktuálny výmer o dôchodku žiadateľa
- Vyhlásenie o majetku overené na matrike

b/
Vypísané tlačivá podať osobne, alebo poštou do nášho zariadenia.

c/
Po doručení kompletnej žiadosti zariadenie postupuje nasledovne:
Zasadne komisia pre prijímanie, ktorá na základe dostupných informácií o žiadateľovi rozhodne o prijatí, resp. neprijatí klienta do zariadenia.

d/
O rozhodnutí komisie pre prijímanie je následne klient písomne, alebo ústne oboznámený.

e/
Po dohodnutí termínu nástupu sa zrealizuje príjem klienta do zariadenia.

Plusy:

  • Tento spôsob prijatia klienta do zariadenia je časovo menej náročný.

Mínusy:

  • Klient si uhrádza plnú výšku ekonomicky oprávnených nákladov, čo predstavuje pre jedného klienta 18,60 € na deň.
 

Ceny už od 418 € !

(bližšie informácie)